Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Politika I M S

Sme tu preto, aby sme plnili požiadavky a želania našich zákazníkov, ktorí sa vracajú vtedy, keď a kde je kvalita ...

Dobré meno, slušnosť, stabilita a dôveryhodnosť patria k nosným hodnotám spoločnosti. Všetci pracovníci spoločnosti majú povinnosť konať v zmysle tejto politiky IMS, zachovávať morálny štandard v správaní a vytvárať vzájomnú dôveru a úctu.

Politika IMS vychádzajúc z firemných hodnôt, je súhrnom postojov a noriem správania, ktoré sa pracovníci spoločnosti zaväzujú dodržiavať.

Vedenie spoločnosti

 • udržuje a neustále zlepšuje integrovaný manažérsky systém / ISO 9001, ISO 14001 , ISO 18001 / v súlade s cieľmi spoločnosti, ktoré sú monitorované a vyhodnocované
 • zabezpečí zdroje potrebné pre svoj integrovaný systém manažérstva v zmysle požiadaviek ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • zaväzuje sa dodržiavať platné zákony a normy a iné požiadavky dotknutých orgánov pri integrovanom manažérskom systéme a činností, ochrane životného prostredia a BOZP
 • zabezpečí pravidelné vzdelávanie svojich pracovníkov, čím zabezpečí ich odborný a osobnostný rast s dôrazom na prevenciu ekologických a bezpečnostných rizík, nehôd a nezhôd
 • zaväzuje sa vytvárať podmienky pre dôstojnú a bezpečnú prácu, bezpečné a zdravie neohrozujúce prostredie, predchádzanie pracovným úrazom a dôsledné uplatňovanie prevencie v súvislosti so zdravotnými a bezpečnostnými rizikami
 • za dôverné považuje všetky informácie o obchodných partneroch a obchodných podmienkach

Pracovníci

 • dôsledne dodržiavajú platné predpisy v oblasti BOZP a životného prostredia a svoju prácu vykonávajú tak, aby nedochádzalo k porušovaniu pravidiel bezpečnosti, k ohrozeniu a znečisťovaniu životného prostredia
 • poskytujú len kvalitné služby svojim zákazníkom, hľadajú vhodné riešenia pre ich potreby a požiadavky
 • sú povinní chrániť zverený majetok pred poškodením, zničením, zneužitím a stratou a v prípade, že hrozí nebezpečenstvo konajú podľa možností a schopností tak, aby škode zabránili
 • šetrne pristupujú k životnému prostrediu predchádzaním jeho znečisťovaniu, recykláciou a minimalizáciou odpadov

Zákazníci

 • všetci zákazníci majú rovnaké obchodné podmienky, bez zvýhodňovania ktoréhokoľvek z nich
 • meradlo kvality stanovuje zákazník, jeho spokojnosť je našou prioritou

Dodávatelia

 • presadzujeme u svojich dodávateľov princípy ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vzájomne výhodnej spolupráci
 • pre všetkých dodávateľov vytvárame rovnaké obchodné podmienky bez preferencie jedného dodávateľa pred druhým

Nitra, 5.1.2020
Peter BOJDA, Alžbeta URBANOVÁ

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next